Wsparcie techniczne
info@finsta.tech
+48 795 568 290
Kontakt i współpraca
Wita Stwosza 3
50-148 Wrocław
info@finsta.tech
+48 690 306 443
Media

Regulamin serwisu internetowego FINSTA

(Regulamin obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2019 r.)

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Serwis internetowy Finsta prowadzi Finsta spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-630, ul. Wita Stwosza 3, wpisana przez Sad Rejonowy Dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793246, NIP: 8971868076.

2. Niniejszy regulamin, zgodnie z art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną dotyczy świadczenia przez Spółkę usługi pośredniczenia w zawieraniu przez jednostki samorządu terytorialnego między sobą umów pożyczki i określa m.in.:

– zasady świadczenia usługi pośredniczenia w zawieraniu przez jednostki samorządu terytorialnego między sobą umów pożyczki,

– proces rejestracji Użytkownika w Serwisie,

– tryb postępowania reklamacyjnego i rozwiązywania sporów,

– zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

3. Finsta spółka z o.o. (dalej: Usługodawca) świadczy usługę pośredniczenia w zawieraniu przez jednostki samorządu terytorialnego między sobą umów pożyczki zgodnie z niniejszym regulaminem.

4. Usługa jest świadczona 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem postanowień § 10.

5. Niniejszy regulamin jest nieodpłatnie odstępny na stronie www.finsta.tech

§ 2

Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pośrednictwem:

a) korespondencji na adres: Wrocław 53-630, ul. Wita Stwosza 3,

b) korespondencji elektronicznej na adres email: info@finsta.tech.

§ 3

Usługodawca może zamieszczać w Serwisie reklamy usług i produktów sowich oraz osób trzecich w sposób stosowany w sieci Internet.

§ 4

Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim. W związku z tym zabrania się powielania, rozpowszechniania i pobierania całości lub fragmentów Serwisu. Dozwolone jest jednak wykonanie kopii dla własnych uzasadnionych potrzeb, takie jak np. przeglądanie, czytanie.

Definicje

§ 5

1. Administrator – administrator danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

2. Aplikacja Finsta – aplikacja kojarząca jednostki samorządu terytorialnego zamierzające udzielać pożyczki innym jednostkom samorządu terytorialnego lub zaciągać pożyczki u innych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Login – indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia konta w Serwisie. Przy pierwszym logowaniu loginem jest adres e-mail Użytkownika.

4. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

5. Rejestracja – procedura zakładania konta w Serwisie przez Użytkownika.

6. Regulamin – niniejszy Regulamin.

7. Serwis lub Serwis internetowy – kontrolowany przez Usługodawcę serwis internetowy Finsta, prowadzony pod adresem http://www.finsta.tech za pomocą którego Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

8. Usługa – usługa opisana w § 6.

9. Usługodawca – Finsta spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-630, ul. Wita Stwosza 3, wpisana przez Sad Rejonowy Dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793246, NIP: 8971868076..

10. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

11. Użytkownik zweryfikowany – użytkownik, którego tożsamość i stanowisko zostały zweryfikowane przez Usługodawcę,

12. Ustawa Kodeks cywilny (Kodeks cywilny)– ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

14. Ustawa o usługach płatniczych – Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2003 z późn. zm.).

15. Ustawa prawo bankowe – ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2187 z późn. zm.).

Opis usługi

pośredniczenia w zawieraniu przez jednostki samorządu terytorialnego między sobą umów pożyczki

§ 6

1. Usługa polega na udostępnieniu Użytkownikowi aplikacji Finsta, dzięki której Użytkownik może wyszukiwać ofertę zaciągnięcia pożyczki od innej jednostki samorządu terytorialnego bądź udzielenia pożyczki innej jednostce samorządu terytorialnego. Użytkownik ma możliwość umieszczenia swojej oferty, którą będą mogli zobaczyć inni zweryfikowani Użytkownicy aplikacji. Aplikacja dostępna jest bezpłatnie pod adresem www.finsta.tech.

2.Użytkownik dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty lub rozpoczyna negocjację oferty, a druga strona zostaje o tym powiadomiona za pośrednictwem aplikacji oraz poprzez email. W przypadku negocjacji strony mają możliwość określenia Projektu pożyczki wraz z najważniejszymi jej elementami (np. wysokością oprocentowania, okresem i terminem pożyczki) za pośrednictwem aplikacji.

3.Po ustaleniu projektu pożyczki lub w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Użytkownicy otrzymują wzór umowy pożyczki. Następnie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zawrzeć pisemną umowę pożyczki. Spółka organizuje zawarcie tej umowy oraz pobiera prowizję od kwoty pożyczki na podstawie odrębnej umowy.

4. Usługodawca nie przyjmuje od Użytkownika żadnych środków płatniczych na przechowanie, w szczególności nie przyjmuje od Użytkownika złotych polskich w poczet przyszłych płatności.

Rejestracja

§ 7

1. W celu korzystania z aplikacji Finsta Użytkownik rejestruje się w Serwisie. Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie http://www.finsta.tech . Rejestracja jest bezpłatna.

2. Podczas rejestracji Użytkownik ustala indywidualny login i hasło.

3. Podczas rejestracji Użytkownik akceptuje Regulamin oraz wyraźnie potwierdza zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczoną na stronie http://www.finsta.tech .

4. Użytkownik ma prawo do wyrejestrowania się z serwisu.

§ 8

1. Podczas pierwszej rejestracji Użytkownik będący osobą fizyczną, podaje następujące dane:

a) Imię i Nazwisko,

b) służbowy adres e-mail,

c) numer telefonu służbowego,

d) dane identyfikujące jednostkę samorządu terytorialnego, którą reprezentuje.

2. Usługodawca weryfikuje adres e-mail Użytkownika wysyłając na ten adres wiadomość z linkiem aktywującym konto a także w razie potrzeby przeprowadzając z Użytkownikiem identyfikującą rozmowę telefoniczną.

Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

§ 9

1. Usługodawca zobowiązuje się na podstawie Umowy do świadczenia Użytkownikowi Usługi pośredniczenia w zawieraniu przez jednostki samorządu terytorialnego między sobą umów pożyczki.

2. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności dla zapewniania ciągłości i bezawaryjności funkcjonowania Serwisu i świadczenia Usługi.

§ 10

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem występujących niezależnie od niego przeszkód, które uniemożliwiają korzystanie z Serwisu lub świadczenia Usługi w całości lub w części, w tym w szczególności za szkody wynikające z:

a) występujących, pomimo zachowania należytej staranności, awarii urządzeń i oprogramowania umożliwiających korzystanie z Serwisu i Usługi,

b) działania siły wyższej,

c) nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

2. Ewentualne przerwy w działaniu Serwisu są ogłaszane wcześniej w rozsądnym czasie, o ile jest to możliwe. Ogłoszone przerwy w dostępności Serwisu związane z pracami konserwacyjnymi będą akceptowane przez Użytkownika

§ 11

  1. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie do zablokowania możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika oraz odmowy zawarcia z nim Umowy w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy, innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
  2. Usługodawca ma prawo pozbawić Użytkownika możliwości korzystania z Serwisu poprzez zamknięcie konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie zalogował się do Serwisu przez okres 1 roku.

§ 12

1. Usługodawca nie prowadzi rachunków płatniczych dla Użytkowników w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych.

2. Usługodawca nie prowadzi działalności polegającej na przyjmowaniu depozytów lub innych środków pieniężnych podlegających zwrotowi w rozumieniu ustawy – Prawo bankowe.

Opłaty

§ 13

1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.

2. Usługodawca nie pobiera opłat za świadczenie Usługi.

3. W przypadku zaciągnięcia, z wykorzystaniem aplikacji FINSTA, przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczki w innej jednostce samorządu terytorialnego Spółce przysługuje wynagrodzenie z tytułu pośredniczenia w zawarciu umowy pożyczki w wysokości określanej każdorazowo dla danej pożyczki w pisemnym aneksie do Umowy o pośrednictwo w zawieraniu umów pożyczek pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność Użytkownika

§ 14

1. Użytkownik ma prawo wyrejestrować się z Serwisu.

2. Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem Jego danych osobowych przez Usługodawcę wskazuje § 23.

§ 15

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu i Usługi na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

§ 16

1. Użytkownik ma obowiązek przechowywać login oraz hasło w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby trzecie.

2. Użytkownik zobowiązuje się do tego, że nie będzie udostępniał loginu oraz hasła osobom trzecim.

3. Użytkownik ma obowiązek stosować program antywirusowy oraz zabezpieczyć odpowiednio silnym hasłem dostęp do urządzenia, które używa w celu korzystania z Serwisu.

Reklamacje i rozwiązywanie sporów

§ 17

1. Reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu lub świadczeniem Usługi Użytkownik powinien zgłaszać Usługodawcy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji świadczenia usług przez Usługodawcę, w następujący sposób:

a) na adres poczty elektronicznej: info@finsta.tech;

b) w formie pisemnej na adres Usługodawcy: Wrocław 53-630, ul. Wita Stwosza 3.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko/nazwę Użytkownika, jego adres korespondencyjny oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) a także wskazanie żądania wraz z uzasadnieniem.

3. Reklamacja rozpatrywana jest przez Usługodawcę bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty jej doręczenia Usługodawcy. W trakcie rozpatrywania reklamacji Usługodawca może poprosić o dodatkowe informacje lub dokumenty. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed upływem tego terminu. Powiadomienie o rozpatrzeniu reklamacji jest dostarczenie z wykorzystaniem poczty elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

4. Jeśli w wyniku reklamacji powstanie spór pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, to może on zostać rozwiązany polubownie w drodze zawarcia ugody.

§ 18

1. Prawem właściwym dla stosowania Regulaminu jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Stronami z tytułu stosowania Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Dane osobowe

§ 19

1. Przed wejściem na stronę serwisu oraz zarejestrowaniem się w Serwisie Użytkownik wyraźnie potwierdza zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

2. Usługodawca oświadcza, że dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), a także zgodnie z polityką bezpieczeństwa stosowaną przez Usługodawcę.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika stosowane przez Usługodawcę zostały przedstawione w klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, w niniejszym Regulaminie oraz w Polityce Prywatności dostępnej na stronie www.finsta.tech.

§ 20

1. Dane osobowe Użytkownika przetwarza Usługodawca, czyli Finsta spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-630, ul. Wita Stwosza 3, KRS 0000793246, NIP: 8971868076.

2. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika:

a) imię i nazwisko,

b) nr telefonu,

c) adres e-mail,

d) adres IP,

e) dane pozyskiwane poprzez pliki cookies lub inne podobne mechanizmy,

3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca, czyli Finsta spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-630, ul. Wita Stwosza 3, KRS 0000793246, NIP: 8971868076:

– adres: Wrocławiu 53-630, ul. Wita Stwosza 3;

– e-mail: info@finsta.tech

4. Dane Użytkownika są przetwarzane w następujących celach:

1) w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania ze strony internetowej Serwisu dla zapoznania się z ofertą Usługodawcy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

2) w celach analitycznych i statystycznych: dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji oraz zarządzania systemami informatycznymi, prowadzenia statystyk odwiedzin strony internetowej pozwalających na usprawnienie prowadzonej działalności, doboru usług do potrzeb klientów Usługodawcy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

3) w celu podjęcia działań zmierzających do rejestracji konta w Serwisie internetowym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4) w celu rejestracji konta w Serwisie internetowym i świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

5) w celu podjęcia działań zmierzających do pośredniczenia w zawieraniu przez jednostki samorządu terytorialnego między sobą umów pożyczki oraz umowy pożyczki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

6) w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, dla możliwości odczytu wiadomości i odpowiedzi na nią, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

7) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

8) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

9) w celu realizacji zobowiązań publicznoprawnych, co jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5. Usługodawca nie przekazuje danych osobowych Użytkownika do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. W przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami dane osobowe użytkownika Usługodawca może udostępnić kancelarii prawnej.

7. Dane osobowe Użytkownika, takie jak adres IP oraz dane pozyskane poprzez pliki cookies lub inne podobne mechanizmy, w przypadku gdy Użytkownik wyłącznie odwiedza stronę internetową Serwisu i nie rejestruje się w Serwisie, są przechowywane przez 14 miesięcy.

8. Dane osobowe Użytkownika, który zarejestrował się w Serwisie są przechowywane przez 2 lata od końca roku, w którym konto Użytkownika zostało zamknięte.

§ 21

1. Podanie przez Użytkownika danych osobowych przy rejestracji konta koniecznych do rejestracji konta jest dobrowolne, ale stanowi warunek rejestracji konta w Serwisie.

2. Jeżeli Użytkownik nie poda Usługodawcy swoich danych osobowych koniecznych do rejestracji Użytkownika, Usługodawca odmówi rejestracji konta w Serwisie internetowym. Wyjątkiem jest odmowa podania danych osobowych w celu ich przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego – taka odmowa nie skutkuje odmową rejestracji konta.

§ 22

1. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych wyłącznie dla celów google Universal Analytics, m.in. numeru IP, a także danych pozyskiwanych poprzez pliki cookies lub inne podobne mechanizmy.

2. Usługodawca oświadcza, że w pełni przestrzega polityki prywatności Google.

3. Użytkownik może zabezpieczyć swoją prywatność i wyłączyć możliwość zbierania informacji o dla celów google-analytics. Informacje na ten temat zawiera polityka prywatności Google, dostępna pod adresem https://policies.google.com/

§ 23

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące prawa :

1) prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także otrzymania ich kopii,

2) w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora na podstawie otrzymanej od Użytkownika zgody: prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

3) Użytkownik może cofnąć zgodę w formie pisemnej listem wysłanym na adres Finsta spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-630, ul. Wita Stwosza 3 lub mailem na adres e-mail: info@finsta.tech

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

5) prawo do przenoszenia danych;

6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

§ 24

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

§ 25

1. Regulamin został opublikowany na stronie http://www.finsta.tech

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2019 roku.