Wsparcie techniczne
info@finsta.tech
+48 795 568 290
Kontakt i współpraca
Wita Stwosza 3
50-148 Wrocław
info@finsta.tech
+48 690 306 443
Media
h

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest Finsta?

Finsta to internetowa platforma służąca do zawierania pożyczek pomiędzy Samorządami.

Kto może korzystać z Finsta?

Jako pożyczkobiorca występować może wyłączenie Jednostka Samorządu Terytorialnego: gmina, powiat lub województwo. Udzielać pożyczek mogą JST, Inwestorzy lub Mieszkańcy.

Jakie są formy zabezpieczenia pożyczki?

Gwarantem spłaty pożyczki zaciągniętej przez JST za pośrednictwem systemu Finsta jest Skarb Państwa. Jednakże dodatkowe formy zabezpieczenia pożyczki zależą od uzgodnień dokonanych bezpośrednio pomiędzy stronami. Przykładowe formy zabezpieczenia to weksel lub poręczenie.

Czy Samorząd zaciągając pożyczkę musi stosować Prawo Zamówień Publicznych?

Nie. Jednostka samorządu terytorialnego nie musi stosować Prawa zamówień publicznych w przypadku zawierania umowy pożyczki. Wynika to z brzmienia art. 4 pkt 3 lit.ja), według którego ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do  zamówień, których przedmiotem są pożyczki lub kredyty, bez względu na to, czy wiążą się one z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyjątkiem kredytów zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego w granicach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej.

Czy zaciągnięcie pożyczki krótkoterminowej wpływa na indywidualny wskaźnik zadłużenia samorządów (IWZ)?

Pożyczka zaciągnięta przez jednostkę samorządu terytorialnego w celu sfinansowania jej przejściowego deficytu budżetowego nie ma wpływu na jej indywidualny wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 u.f.p, chyba że nie zostanie spłacona do końca roku budżetowego. Wyjątkiem są odsetki płacone od takiej pożyczki, które mają wpływ na ten wskaźnik.

Czy istnieje możliwość zawarcia umowy pożyczki w formie pisemnej?

Obecnie, na tym etapie rozwoju systemu Finsta, istnieje możliwość zawarcia umowy pożyczki w formie pisemnej. Prosimy w tej sprawie o kontakt mailowy lub telefoniczny. Wygodniej jest jednak zawierać umowy pożyczki w formie elektronicznej, do czego zachęcamy.

Place your banner

l

Why we are here?

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetuer adipiscing elit, sed diami nonum nibhie vixtus euismod.

Czy mają Państwo dodatkowe pytania?